Výchovné zamestnania

TELESNÁ VÝCHOVA

Zdravotné cviky – beh do daného cieľa, stoj-predklon-drep, bicyklovanie v ľahu na chrbte, otáčanie hlavy na strany.

Rozvoj chôdze  - učiť chôdzu v rôznom tempe, zostup z nízkych prekážok bez držania.

Zdokonaľovanie chôdze -  lezenie medzi prekážkami, podliezanie vyššej prekážky

Podávanie a hádzanie ľahkých predmetov – hody loptou o zem, hádzanie lopty do koša, hod na cieľ

Hudobno – pohybová výchova – tanečná improvizácia na výrazne rytmickú hudbu, jednoduché rytmické pohyby rúk a nôh, spresňovať tanečné kroky

Otužovanie ­–   pobyt vonku, otužovanie vodou

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

Oboznamovanie s okolitým životným prostredím – pomenovať časti tela, počúvať zvuky zvonku, poznávať a slovné označovať predmety dennej potreby

Oboznamovanie s prírodou – pomenovať bežné druhy ovocia a zeleniny, pomenovať zvieratká a učiť ich zvuky, vnímať zmeny v prírode, viesť deti rozlišovať prirodzené prostredie - strom, tráva, krík

Rozvíjanie vnímania, pozornosti – viesť deti k triedeniu predmetov podľa tvarov, pomenovať základné oblečenie, triediť podľa farby

Rozvíjanie pamäti a predstavivosti – reagovať na jednotlivé výzvy na polohy (sem, tam), pamätať objekty na obrázku, čítanie rozprávok, učiť sa chápať označenie času

Rozvíjanie aktívnej reči -   rozvíjať aktívnu reč, viesť detí k používaniu jednoduchých hudobných nástrojov, rozvíjať porozumenie reči, odpovedať na otázky

PRACOVNÁ   VÝCHOVA

Rozvoj samostatnosti -  samostatné umývanie rúk, samostatné obliekanie, vyzliekanie, učiť detí vyzúvať a obúvať papučky, česať bábiku

Hra s materiálom – navliekať papier na paličku, nalepovať jednoduché obrázky

Hra s plastelínou -  ukazovať deťom ako vaľkať plastelínu modelovať jabĺčko, ježka, snehuliak

       Pomoc pri práci dospelým – pomáhať pri prestieraní, upratovaní herne

Napodobňovacia hra -  starať sa o chorú bábiku, variť v detskej kuchynke, starať sa o bábiku (kúpanie, obliekanie), hra na lekára, kaderníka, poštu, obchod

       Hra s pieskom  -  nakladať a voziť piesok, hĺbiť jamy a tunely

       Konštruktívna hra -  stavať z kociek garáže pre autá , jednoduché stavby ZOO, stavať stavby do dĺžky a výšky, stavať ohraničené priestory

HUDOBNÁ VÝCHOVA

Sluchová výchova – poznávať piesne podľa melódie, rozvíjanie a slovné označovať bežne hudobné nástroje

Počúvanie spevu a hudby -  spev sprevádzaný hrou na hudobnom nástroji, počúvať spev sestry, spievať deťom detské ľudové piesne

Spev -   rozvíjať schopnosť spoločne spievať v skupinách, podnecovať deti, aby spievali krátke melodické úryvky         

Hudobno – pohybová výchova -  tancovať za sprievodu riekaniek, hrať sa s deťmi jednoduché pohybové hry, tancovať s deťmi jednoduché tančeky

Inštrumentálna činnosť  - oboznamovať deti sluchom a zrakom s hudobným nástrojom, poskytovať deťom príležitosť hrať na rytmických hudobných nástrojoch, umožňovať deťom hrať sa s detskými hudobnými hračkami

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Obsažná čmáranina s prechodom ku znakovej kresbe – maľovanie prstovými, kresliť kriedou na tabuľu , asfalt, kresliť wax pastelom, maľovanie temperovou farbou a plochým štetcom, kreslenie tušom, uhľom

Znaková kresba –  vyfarbovať obrázok, kreslenie a maľovanie na základe zážitkov zo spoločných vychádzok (stromy, zvieratká, dopravné prostriedky), maľovať temperovou farbou na biely a farebný papier, kreslenie tušom a špajľou na mokrý podklad