Náplň práce detskej sestry

     Informovať rodičov o správaní dieťaťa počas dňa pri jedle, spánku, prípadne zmenách a pokrokoch v psychickom a motorickom vývine.

     Na základe vývinovej psychológie realizuje zdravotno – výchovnú starostlivosť v zariadení v súlade s prevádzkovým poriadkom.

     Pripravuje a praktizuje mesačný plán výchovnej činnosti s prihliadnutím na individuálne osobitosti a potreby detí tak, aby zabezpečoval harmonický duševný, telesný vývoj detí.

     Spolupracuje s rehabilitačnou zamestnankyňou pri realizácii špeciálnych programov.

      Na úseku stravovanie detí,  zabezpečiť jedálny lístok, ktorý optimálne vyhovuje požiadavkám racionálnej výživy ( dostatok čerstvého ovocia, zeleniny, chudého mäsa, pitný režim počas celého dňa). Sestra rodičom vysvetlí  zloženie jedálneho lístka.

     Ak sa vyskytnú počas dňa u niektorého dieťaťa príznaky ochorenia, službu konajúca sestra oznámi vedúcej sestre zariadenia  skutočnosť, ktorá zabezpečí ošetrenie a ihneď o tom upovedomí rodičov.

     Rodičia sú povinní, čo v najkratšom čase prísť po dieťa do jaslí a zabezpečiť mu náležitú lekársku starostlivosť.

     Dbať o hygienu v zariadení, pravidelné vetranie v neprítomnosti detí, dezinfekciu hračiek 1x v týždni,  zvlhčovanie herní, vyžarovanie všetkých miestností každý deň.

   Realizácia každodennej rozcvičky s prvkami zdravotných a dychových cvičení, pobyt vonku.

     Novoprijatým deťom venovať zvýšenú pozornosť a úzko spolupracovať s rodičmi účelom uľahčenia adaptácie dieťaťa  po stránke psychickej aj zdravotnej.